Trang chủ » Hỗ trợ » Quản lý chất lượng dịch vụ

Quản lý chất lượng dịch vụ

1. Các dịch vụ mà FPT Telecom đang cung cấp

Hiện nay, FPT Telecom đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chính bao gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (dịch vụ truy nhập Interent xDSL), và Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Interent cáp quang) Dịch …

Xem thêm

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ thuộc danh mục sản phẩm bắt buộc phải công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.

  Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (dịch vụ truy nhập Internet xDSL), dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng …

Xem thêm

3.Hồ sơ công bố chất lượng các dịch vụ viễn thông mà FPT Telecom đang cung cấp.

Xem thêm

4.Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông mà FPT Telecom đã thực hiện.

Xem thêm

5.Các bản Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông và Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng cho từng dịch vụ đối với các dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục bắt buộc phải quản lý chất lượng.

Xem thêm

6.Thông tin địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Xem thêm

7.Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Xem thêm

8.Các thông tin hỗ trợ khách hàng.

Xem thêm